วิธีสร้าง "ความเป็นผู้นำ" ให้ลูกรัก/ดร.แพง ชินพงศ์

วิธีสร้าง "ความเป็นผู้นำ" ให้ลูกรัก/ดร.แพง ชินพงศ์ ความเป็นผู้นำ หมายถึง การเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในการชี้นำทางความคิดและพฤติกรรมต่อผู้อื่น อีกทั้งมีความสามารถในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจจนผลงานประสบความสำเร็จตามแผนงานที่วางไว้ ดังนั้น “ความเป็นผู้นำ” จึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของคนในการนำพาตนเอง สังคมและการงานไปสู่ความสำเร็จ
การพัฒนาความเป็นผู้นำของลูกที่จะได้ผลดีนั้น คุณพ่อคุณแม่ต้องฝึกตั้งแต่ลูกยังเล็กด้วยการหล่อหลอมอย่างต่อเนื่องและดำเนินไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งวิธีการพัฒนาความเป็นผู้นำของลูกรักสามารถทำได้ ดังนี้

1. เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้มีอิทธิพลมากที่สุดสำหรับลูกทั้งในด้านความคิด การแสดงออกและการดำเนินชีวิต สิ่งต่างๆที่ลูกได้เห็น ได้รับรู้ ลูกจะซึมซับไว้ฝังแน่นจนกลายเป็นพฤติกรรมของลูกตั้งแต่เล็กไปจนโตเป็นผู้ใหญ่ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงต้องแสดงบทบาทของความเป็นผู้นำให้ลูกได้เห็นเป็นตัวอย่าง เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ที่จะมีพฤติกรรมความเป็นผู้นำเฉกเช่นเดียวกัน เช่น คุณพ่อซึ่งเป็นผู้นำของครอบครัว ต้องรับผิดชอบดูแลครอบครัวให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ต้องมีความมานะอดทนและมีความพยายามในหน้าที่การงานจนมีความมั่นคงที่จะสามารถเลี้ยงดูภรรยาและลูกได้เป็นอย่างดี ซึ่งในทางตรงกันข้าม หากคุณพ่อเป็นคนที่ไม่สามารถปกครองดูแลหรือแก้ปัญหาในครอบครัวได้ หรือไม่สนใจในหน้าที่การงานของตน หรือให้ครอบครัวอยู่กันแบบตามมีตามเกิด เช่นนี้ลูกก็จะกลายเป็นคนที่เหลาะแหละ ขาดความรับผิดชอบเหมือนแบบอย่างที่เห็นหรือได้สัมผัสมานั่นเอง

2. ปลูกความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญของบุคคลที่เป็นผู้นำ ดังนั้นการที่จะฝึกให้ลูกมีความเป็นผู้นำตั้งแต่เด็กนั้น คุณพ่อคุณแม่ต้องปลูกฝังให้ลูกเป็นคนที่มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อสังคม โดยมีวิธีการง่ายๆ ดังนี้

- ฝึกให้ลูกช่วยทำงานบ้าน คุณพ่อคุณแม่ควรให้ลูกมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยทำงานในบ้านตามความเหมาะสมกับระดับของวัยลูก เช่น รดน้ำต้นไม้ กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน ช่วยทำอาหาร เก็บเสื้อผ้า พับเสื้อผ้า ซึ่งการมอบหมายหน้าที่เหล่านี้ให้ลูกทำ นอกจากจะฝึกให้ลูกรู้จักความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานแล้ว ยังเป็นทางหนึ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะของความเป็นผู้นำของลูกได้เป็นอย่างดีทีเดียวเพราะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกที่คุณพ่อคุณแม่ไว้วางใจให้ลูกรับผิดชอบงานและเกิดความภาคภูมิใจที่เขาสามารถทำงานนั้นๆให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง

- ฝึกให้ลูกปลูกต้นไม้หรือเลี้ยงสัตว์ วิธีการนี้นอกจากจะฝึกให้ลูกเป็นคนที่มีจิตใจเมตตากรุณาและเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมรอบตัวแล้ว ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งคือ สามารถฝึกให้ลูกมีความรับผิดชอบในการดูแลเอาใจใส่ต่อสิ่งที่มีชีวิตด้วย ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้ลูกพัฒนาความเป็นผู้นำที่จะสามารถดูแลครอบครัวและผู้อื่นในสังคมได้เป็นอย่างดีต่อไปในอนาคต

วิธีดูแลต้นไม้ – พาลูกไปตลาดต้นไม้ และให้ลูกเลือกต้นไม้ที่ชอบเพื่อนำมาปลูกที่บ้าน คุณพ่อคุณแม่ช่วยลูกปลูกต้นไม้ หลังจากนั้นให้ลูกมีหน้าที่รดน้ำ ใส่ปุ๋ย ดูแลรับผิดชอบต้นไม้ของตนเอง

วิธีเลี้ยงสัตว์ - หากเป็นไปได้คุณพ่อคุณแม่ควรให้ลูกได้มีสัตว์เลี้ยงของตนอง โดยเลือกประเภทของสัตว์ให้เหมาะสมกับวัยของลูก เช่น ปลา สุนัข แมว โดยการให้ลูกเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่แค่เพียงให้เล่นสนุกกับสัตว์เลี้ยงเท่านั้น แต่ควรมอบหมายให้ลูกมีหน้าที่ช่วยให้อาหาร ช่วยทำความสะอาดตู้ปลา หรือกรงสุนัข ช่วยอาบน้ำและดูแลเรื่องความสะอาดของสัตว์

3. เสริมสร้างให้ลูกมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี คุณพ่อคุณแม่ควรสนับสนุนให้ลูกมีสังคม โดยเปิดโอกาสให้ลูกได้ไปทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนฝูง เช่น หากคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนลูกชักชวนให้ลูกไปเที่ยวที่บ้านของเขา ก็ควรอนุญาตให้ไป แต่คุณพ่อคุณแม่ควรพาลูกไปในคราวแรก เพื่อทำความรู้จักกับผู้ปกครองและเพื่อนของลูก หรือชวนให้เพื่อนลูกมาเล่นที่บ้านของเราบ้างตามความเหมาะสม เพราะผู้นำที่ดีต้องเป็นคนที่ไม่เก็บตัวหรือทำตัวโดดเดี่ยว แต่ต้องเป็นคนที่สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดี นอกจากนี้ คุณพ่อคุณแม่ควรสนับสนุนให้ลูกได้เข้าชมรมหรือทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และในช่วงปิดเทอม หากมีโอกาสคุณพ่อคุณแม่ควรให้ลูกได้ไปเข้าค่ายต่างๆตามความชอบของลูก เช่น ค่ายกีฬา ค่ายดนตรี ค่ายศิลปะ ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ เพื่อฝึกการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ฝึกในการวางแผน การตัดสินใจ สร้างความมั่นใจในตนเอง การทำงานเป็นทีม การแบ่งงาน การแก้ปัญหา การเป็นผู้นำผู้ตาม ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการช่วยพัฒนากระบวนการของความเป็นผู้นำของเด็กเป็นอย่างดี

“ความเป็นผู้นำ” เป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นได้ คุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจคิดมากหรือกังวลใจว่าความเป็นผู้นำต้องเกิดจากสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวที่มีความพร้อมทางฐานะการเงินหรือความมีหน้ามีตาทางสังคม แต่จริงๆแล้ว ไม่ว่าครอบครัวของเราจะเป็นอย่างไรก็ตาม ขอแค่คุณพ่อคุณแม่มีความตั้งใจดีเพื่อลูก ที่ต้องการจะให้ลูกเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นใจ เป็นคนมีความมุ่งมั่นที่ดีที่จะพัฒนาการงานของตนให้ประสบความสำเร็จแล้ว ให้เริ่มตั้งแต่วันนี้โดยการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก ฝึกให้ลูกมีความรับผิดชอบและเสริมสร้างให้ลูกมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น ก็สามารถสร้างลูกเล็กๆของเราคนนี้ให้เป็นผู้นำที่ดีในวันข้างหน้าได้ แต่ทั้งนี้สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องใส่ใจคือ ต้องสอนลูกให้เข้าใจบทบาทการเป็นผู้นำที่ดีด้วย เช่น ต้องไม่ทำร้ายผู้อื่น ต้องไม่เอาเปรียบผู้อื่น ต้องมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและมีความหวังดีต่อผู้อื่น เพราะนี่คือผู้นำที่จะประสบความสำเร็จที่สวยงามอย่างแท้จริง

ที่มาโดย ASTVผู้จัดการออนไลน์