จากโรงเรียนนานาชาติ...สู่รั้วมหาวิทยาลัย

จากโรงเรียนนานาชาติ...สู่รั้วมหาวิทยาลัย
คำถามเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้ปกครองจำนวนมากในขณะนี้ไม่ใช่เพียงแค่โรงเรียนนานาชาติมีการจัดการเรียนการสอนอย่างไร แต่รวมถึงทางเลือกของนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ หรือ ที่เรียกกันติดปากว่า “เด็กอินเตอร์” มีมากน้อยแค่ไหนในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย เปิดรับนักเรียนหลายสัญชาติพร้อมกับจัดหลักสูตรที่หลากหลาย เช่น หลักสูตรระบบอังกฤษ, อเมริกา, ออสเตรเลีย, IB โดยส่วนใหญ่ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน คือ ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนนานาชาติที่ยึดการเรียนการสอนระบบอังกฤษมาใช้นั้น การจัดระบบการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ระดับก่อนวัยประถมวัย จะเรียกว่า Foundation Stages โดยที่ครูผู้สอนจะสอนในแนวทางที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนตลอดเวลา กิจกรรมต่าง ๆ จะต้องมีส่งเสริมการเรียนเรียนรู้และกระตุ้นการฝึกทักษะ และความเข้าใจของเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ในการเรียน เมื่อนักเรียนอายุครบ 5 ขวบ จะเข้าสู่ระดับการศึกษาที่เรียกว่า Key Stage 1 และจะสำเร็จระดับ Key Stage 4 เมื่อจบ Year 11 (อายุ 16 ปี) โดยนักเรียนต้องเรียนในวิชาหลัก คือ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดทั้งสี่ระดับ ในขณะเดียวกัน วิชาอื่น ๆ เช่น ประวัติศาสตร์, ศิลปะการสร้างสรรค์, ภูมิศาสตร์, คอมพิวเตอร์ ก็จะถูกจัดแทรกไว้ในตารางสอน การที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับสี่นั้น นักเรียนจะต้องสอบ International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) ให้ผ่าน ก่อนที่จะเข้าหลักสูตร GCE Advanced Level ใน Year 12 และ Year 13 และสำหรับนักเรียนที่สอบผ่านหลักสูตร IGCSE นั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทยยอมรับและรับรองให้เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้ สำหรับทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนไทยในโรงเรียนนานาชาตินั้น จากเดิมที่มักจะไปศึกษาต่อต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบันนี้มีมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐ และ เอกชนมากมายเปิดหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี โดยใช้วิธีการสอบตรงในแต่ละคณะโดยไม่ต้องผ่านระบบ Admission เหมือนสายสามัญ

โรงเรียนรัศมีนานาชาติ ขอเรียนเชิญผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “จากโรงเรียนนานาชาติ...สู่รั้วมหาวิทยาลัย” โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุณหจินดา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาให้ความรู้ความเข้าใจในการศึกษาระบบนานาชาติในระดับอุดมศึกษา พร้อมร่วมพูดคุยกับศิษย์เก่าโรงเรียนรัศมีนานาชาติ และเข้าชมบูธแนะแนวการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 14.00 – 15.00 น. ณ อาคารมัธยมโรงเรียนรัศมีนานาชาติ สนใจสามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่โรงเรียนรัศมีนานาชาติ โทรศัพท์ 0-2644-5291-2 ต่อ 0 และ 101


ที่มาโดย ASTVผู้จัดการออนไลน์